مقاومت مصالح 2-فصل دوم:مفاهیم کمانش و بار بحرانی در ستونها

نمایش 1130

Maryam Mahnama

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

در این ویدئو مفاهیم پایه کمانش مرور می گردد. همچنین بار بحرانی تعریف می شود و مثالی در رابطه با تعیین بار بحرانی در اعضای صلب بررسی می گردد. علاوه بر این رابطه اویلر در محاسبه بار بحرانی در ستون الاستیک معرفی می گردد و مقدار آن در کنار مودهای مختلف کمانش برای ستون دو سر پین دار محاسبه می شود.

هشتگ‌ها:

مقاومت مصالح 2 کمانش ستون بار بحرانی رابطه اویلر