جلسه 07 - تابع، رسم نمودار، معادله خط

نمایش 319

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تابع، نمودار توابع، انواع تابع: ثابت و خطی

هشتگ‌ها: