فنون تصمیم گیری چندمعیاره - TOPSIS -1

نمایش 100

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط