فنون تصمیم گیری چندمعیاره - TOPSIS -1

نمایش 120

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط