گزارش دکتر فاطمی از جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

نمایش 588

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

گزارش دکتر فاطمی از جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

هشتگ‌ها:

حشنواره دانشگاه تهران دیجیتال دانشگاه دیجیتال فناوری دیجیتال یادگیری الکترونیکی جشنواره یادگیری الکترونیکی همایش یادگیری الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط