دانشگاه تهران دیجیتال و مدیریت دانش

نمایش 217

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی، استخراج و توسعه دانش، انتقال دانش صحیح و معتبر به افراد مرتبط و نیازمند جهت تصمیم‌سازی و نوآوری و یافتن دانش جدید؛ استخراج اطلاعات نهان سازمان و تسهیم آن با ... زمان شروع: 10:25زمان پایان:11:30

هشتگ‌ها:

دانشگاه تهران دیجیتال next1400 جشنواره دیجیتال مدیریت دانش

ویدیوهای مرتبط