آشنایی با مبانی دانشگاه سبز-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 1470

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

محیط زیست

توضیحات:

آشنایی با مبانی دانشگاه سبز-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

هشتگ‌ها:

#آشنایی با مبانی دانشگاه سبز#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان