تحلیل فضایی 2

نمایش 78

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی GIS دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط