تحلیل فضایی 2

نمایش 88

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی GIS دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط