تعادل بین کار و زندگی ارائه شده توسط کارشناس دانشگاه تهران

نمایش 553

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو خانم خوشکار در رابطه با ایجاد تعادل بین کار و زندگی (برای هر فرد متفاوت است)، تاثیرات عدم تعادل، چگونگی دستیابی به یک تعادل خوب شامل تجزیه و تحلیل کارها، اولویت بندی کارها، روشهای افزایش کارایی در کار و زندگی، افزودن انعطاف پذیری در مدل پرما، پیدا کردن وقت برای خود، کنار گذاشتن وسایل ارتباط جمعی در ساعات غیرکاری، هنر نه گفتن، ایجاد تعادل بین احساس و عاطفه، کنترل احساس رقابت و مسابقه، نبردن کار و اخلاق کاری به خانه، انجام ندان کاری که دوست ندارید و ارائه پیشنهاداتی به سازمانها و افراد جهت ایجاد تعادل بین کار و زندگی توضیحاتی ارائه کردند

هشتگ‌ها:

تعادل کار و زندگی مدل پرما هنر نه گفتن

ویدیوهای مرتبط