#تاب آوری-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 1778

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

#تاب آوری-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

هشتگ‌ها:

#تاب آوری#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط