کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی 8

نمایش 48

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

توصیف داده 3

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط