آشنایی با سامانه «پشتیبانی و راهنمایی خدمات» میز خدمت دانشگاه تهران

نمایش 496

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران از سال 1398 به دنبال راه اندازی نظام مدیریت خدمات در سطح دانشگاه بوده و در این راستا از سامانه راهنمایی و پشتیبانی خدمات (SD.ut.ac.ir) به عنوان بستر پیاده سازی این نظام بهره می برد.

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال میز خدمت مرکز فناوری های دیجیتالی

ویدیوهای مرتبط