نقش مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در تحول دیجیتال دانشگاه

نمایش 1429

دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

قسمتی از ارائه انجام شده برای اعضاء شورای دانشگاه (هیأت رئیسه دانشگاه، روسای پردیسها / دانشکده ها / مراکز) و ...در موضوع نقش مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در تحول دیجیتال دانشگاه

هشتگ‌ها:

مرکز یادگیری الکترونیکی تحول دیجیتال

ویدیوهای مرتبط