#مدیریت زمان-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 2167

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

#مدیریت زمان-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

هشتگ‌ها:

#مدیریت زمان#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط