مقاومت مصالح 2-فصل دوم:کمانش در ستونها تحت تاثیر انواع شرایط مرزی

نمایش 779

Maryam Mahnama

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

در این ویدئو پیدیده کمانش در ستونهای الاستیک تحت سه نوع شرایط مرزی (یک سر گیردار-یک سرآزاد، دو سر گیردار و یک سرگیردار-یک سر پین دار) مورد بررسی قرار می گیرد و مقادیر بار بحرانی محاسبه می شود. همچنین مفهوم طول موثر ستونها نیز معرفی می گردد.

هشتگ‌ها:

مقاومت مصالح 2 کمانش ستون شرایط مرزی طول موثر