کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی 7

نمایش 42

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

توصیف داده 2

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط