شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 2355

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

اهمیت و ضرورت دوره از آنجا که دستیابی به اطلاعات صحیح و قابل اطمینان از اهمیت بالایی در تحقیقات و سایر موارد مرتبط برخوردار است، لازم است را ه ها و روش های صحیح و جدید دسترسی به آنها را فراگیریم و مورد استفاده قرار دهیم. هدف : آشنایی با مقوله های رفتار سازمانی آشنایی با علم اطلاع رسانی و کتابداری آشنایی با کتابخانه های مهم و مجهز در ایران و جهان و انواع کتابخانه ها آشنایی با قواعد ثبت و ضبط اسناد و مدارک مکتوب

هشتگ‌ها:

#شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط