کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی 3

نمایش 44

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط