مقاومت مصالح 2-فصل اول: تعیین خیز الاستیک تیر با استفاده از انتگرالگیری ازتوزیع بار

نمایش 126

Maryam Mahnama

منتشر شده 7 ماه پیش