اجرای آزمون تشریحی - نکات کلی

نمایش 181

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

برای انجام آزمون تشریحی در سامانه ایلرن (مودل) و طراحی سوالها به صورت کلی. برای نکات ایمنی بیشتر در مورد طراحی آزمون و سوالهای چند گزینه ای به دیگر ویدیوها مراجعه کنید

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی کوئیز آزمون آزمون تشریحی کد اخلاقی دانشگاه سوال پارامتری

ویدیوهای مرتبط