کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی 4

نمایش 73

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط