جلسه 09 - تابع: ویژگی‌های تابع

نمایش 276

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

توابع پوشا، یک به یک، تابع معکوس، توابع زوج و فرد، توابع صعودی و نزولی

هشتگ‌ها: