کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی 5

نمایش 84

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط