#مسئولیت و سلامت اجتماعی-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 1706

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

#مسئولیت و سلامت اجتماعی-#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

هشتگ‌ها:

#مسئولیت و سلامت اجتماعی#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط