کاربرد آمار در برنامه ریزی روستایی-6

نمایش 37

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

توصیف داده 1

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط