مسیر پیشرفت حرفه ای (مدیران کل)

نمایش 26

دسته‌بندی:

مدیریت و حسابداری

توضیحات:

این فایل که توسط معاونت توسعه و سرمایه انسانی همراه اول درست شده است به مدل 4P می پردازد.

هشتگ‌ها:

مدیریت منابع انسانی 4P