آموزش 2ARCGIS

نمایش 91

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این جلسه کارتوگرافی و نمادگذاری توضیح داده شد

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی GIS دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط