مقاومت مصالح 2-فصل اول: تعیین خیز الاستیک تیر با استفاده از انتگرالگیری از ممان خمشی

نمایش 225

Maryam Mahnama

منتشر شده 7 ماه پیش