اصول ارتباطات و رفتار سازمانی-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 1648

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

اصول ارتباطات و رفتار سازمانی اهمیت و ضرورت دوره مشکل بسیاری از سازمانها انسانی و رفتاری است. پاشنه آشیل بسیاری از شرکتها، موضوعات رفتاری و ارتباطی و منابع انسانی است. همه ما باید به فنون برقراری ارتباطات سالم درون سازمانی مجهز باشیم هدف : آشنایی با مقوله های رفتار سازمانی یادگیری مفاهیم و تکنیک هایی برای برقراری روابط سالم تر و افزایش اثربخشی تیم های کاری و تحقق اهداف سازمانی

هشتگ‌ها:

#اصول ارتباطات و رفتار سازمانی#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط