تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

نمایش 1888

مرکز آموزش های ضمن خدمت

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها-مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

هشتگ‌ها:

#تکنیک های خلاقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها#مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

ویدیوهای مرتبط