یادگیری الکترونیکی، آموزش حضوری، آموزش چهره به چهره، یادگیری عمقی