دسته‌بندی:

کارآفرینی

توضیحات:

همایش ملی کارآفرینان برتر عرصه زیست فناوری کارآفرینان برتر عرصه زیست فناوری - 21 اسفند 1399