دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

کاربران دانشگاه تهران برای اظهار نظر در حین مراسم به https://sn.ut.ac.ir/#!/posts/56 مراجعه کنند.