درباره کانال

این کانال ویدیوهای مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشگاه تهران است.