درباره کانال

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران با هدف جاری سازی فناوری اطلاعات در کلیه فعالیتهای اصلی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگی و ... سعی در ارائه برنامه های جدید برای دانشگاه دارد.