درباره کانال

در این کانال فیلمهایی که مفاهیم پایه مرتبط با مهندسی برق یا مهندسی به طور کلی را توضیح می دهند، ارائه شده است.