درباره کانال

این کانال ویدیوهای درسی گلناز جوزانی کهن، استادیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران است.