درباره کانال

ویدیوهای آپلود شده توسط دکتر فاطمی - عموما حاوی آموزشها و سخنرانیهای دکتر